تحویل کلید اتاق به مهمانان هتل بهصورت الکترونیکی با استفاده از صندوقچه نگهداری کلید | تحویل کلید به کارکنان شرکتها و اماکن تجاری با استفاده از صندوقچه نگهداری کلید

تحویل کلید در خانههای مخصوص گذراندن تعطیلات و پانسیونها - تحویل کلید به مهمانان با استفاده از صندوقچه نگهداری کلید masunt Key Safe

آیا مالک خانهای برای اجاره در تعطیلات هستید یا مسافرخانه دارید؟ حتماً با این مورد مواجه شدهاید: مهمانانتان نیمهشب از راه میرسند یا تأخیر دارند. یا اینکه شما نمیتوانید بهعلت قرار ملاقاتی که دارید برای تحویل کلید در محل حاضر باشید، و یا شاید حتی در آن نزدیکی سکونت ندارید؟

رای این موارد اینک راهحلی پیش روی شماست: صندوقچه نگهداری کلید masunt Key Safe

masunt Key Safe Schlüsselsafe صندوقچه نگهداری کلید masunt Key Safe برای تحویل ایمن کلید به مهمانان

تحویل ایمن و راحت کلید بهصورت وارد کردن دستی کد در دستگاه یا بهصورت الکترونیکی با استفاده از وارد کردن کد آنلاین از راه دور ممکن میشود

مهمانان شما میتوانند پس از دریافت کد مخصوص خود از شما، کلید خانه یا پانسیون را بسیار ساده از صندوقچه نگهداری کلید بردارند. علاوه بر این که امکان استفاده دستی از محصول ما وجود دارد، نکات فنی جدیدی نیز در آن گنجانده شده است: ساختن کد بهصورت آنلاین از طریق بسترهای اینترنتی و البته بدون آن که خود صندوقچه به اینترنت متصل باشد! در این صورت ارسال کد به مهمانان از طریق ایمیل یا پیامک امکانپذیر است. نحوه کارکرد دقیق را اینچا خواهید یافت:

Video: „The masunt Key Safe“

صندوقچه نگهداری کلید masunt Key Safe برای تحویل کلید به مهمانانی که دیروقت میرسند بهطور خاص برای خانههای مخصوص گذراندن تعطیلات طراحی شده است.

دستگاه برای استفاده در فضاهای بیرونی طراحی شده است و نیازی به اتصال به شبکه برق ندارد!

صندوقچه مجهز به سه قلاب و یک سینی در فضای داخلی است. این بدان معناست که فضای زیادی در اختیار دارید تا با قرار دادن کلید، کارت KeyCard یا پیام خوشامدگویی مثلاً بهصورت نامهای تاشده به مهمانی که دیروقت میرسد، خوشامد بگویید.

بسیاری از مالکان اینگونه خانهها و پانسیونها در حال حاضر برای تحویل کلید به مهمانان خود از صندوقچههای ما استفاده میکنند:

References

شما نیز از این راهحل ما استفاده کنید و از این طریق رضایت مشتریان و درآمد خود را ارتقا دهید و در وقت صرفهجویی نمایید!

یا مجموعههای بزرگتری دارید یا هتلی اداره میکنید و باید در طول روز چندین بار کلید تحویل دهید یا هر شب برخی از مسافران دیروقت به محل میرسند؟ صندوقچه نگهداری کلید masunt Key Safe بهصورت ۴گانه نیز قابل تهیه است: